Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2017

5192 9490
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Dobry pocałunek czujesz między udami.
Reposted fromlluca lluca viapozakontrola pozakontrola

July 08 2017

Moim zdaniem najważniejsze jest pokrewieństwo dusz. Spotykasz się z kimś i natychmiast masz poczucie, że znasz się z nim od dawna. A potem, podczas życia razem i różnych przeciwności losu dowiadujesz się, czy możesz na tę kobietę liczyć, czy zawsze będzie stała za tobą murem. Oczywiście można do domu przyprowadzić lalkę barbie, żeby pachniała i bawiła się swoim wdziękiem. Ale to za mało na przyjaciela w podróży. Zresztą każda barbie z czasem traci blask.
— Michał Koterski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola
9226 7113
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

July 06 2017

5846 0919
Reposted fromcalifornia-love california-love viaclerii clerii
3474 3b32 500
Reposted fromspokodama spokodama viapozakontrola pozakontrola

July 04 2017

2663 d299
Reposted fromseducemeonceagain seducemeonceagain viaclerii clerii
9696 450c 500
Reposted fromprecelka precelka viapozakontrola pozakontrola
3896 14b7 500
Reposted fromlafuene lafuene viapozakontrola pozakontrola
3411 e89a
6708 7861 500
Reposted frompulperybka pulperybka viapozakontrola pozakontrola

July 03 2017

4603 fe24
Reposted fromfreiesradikales freiesradikales viaclerii clerii

July 02 2017

0355 d289 500
Reposted frompiponium piponium viapozakontrola pozakontrola
4522 65a0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
4591 a54f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaclerii clerii

June 29 2017

„Wariuje się wyłącznie z samotności. Póki jest przy tobie ktoś, kto widzi to, co ty, słyszy to, co ty, nie postradasz zmysłów.”
— Anaïs Nin

June 26 2017

2816 2037 500
Kraków, Dzień dobry 
Reposted frompureevil pureevil viapozakontrola pozakontrola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl