Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2017

3034 b5c8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
3599 104d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Osoby, do których najtrudniej się zbliżyć, okazują się najbardziej warte tego, żeby je poznać.
— Tami Hoag
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola
Po prostu tęsknię za Tobą. Tylko tyle.
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
Reposted fromnormajeane normajeane viapozakontrola pozakontrola

March 10 2017

Pragnienie zanegowania depresji własnej i cudzej jest w naszym społeczeństwie tak silne, że wielu ludzi uzna, że masz problem dopiero w chwili, gdy fruniesz z okna dziesiątego piętra.
— Elizabeth Wurtzel, "Kraina Prozaca"
Reposted fromnervure nervure viaodyssey odyssey
Faceci powinni przynosić kwiaty swoim kobietom. Przecież to nie jest dużo, to nie majątek. Dziesięć złoty wydane na tulipany, a nie na trzy piwa. Faceci powinni kupować kwiaty.
Reposted fromheparyna heparyna viacammycat cammycat
7312 8540
Reposted fromextremschnitzel extremschnitzel viaodyssey odyssey
4101 0d37
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapozakontrola pozakontrola
6357 36be
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
8910 8c69 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaodyssey odyssey
6738 a29d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
3599 104d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

March 09 2017

9849 a048
Reposted fromtfu tfu viaaniuszka aniuszka

March 08 2017

8297 f3b6
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viabezwladnie bezwladnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl