Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

Każdy z nas szuka jakiejś ucieczki. Godziny wloką się jedna za drugą, trzeba je czymś zapełnić aż do śmierci. Zbyt mało jest rzeczy pięknych i wzniosłych, żeby się chciało człowiekowi pchać ten wózek. Każda rzecz po krótkim czasie brzydnie i obumiera. Budzimy się rano, wysuwamy nogę spod kołdry, stawiamy na podłodze i myślimy: kurwa, co by tu dalej?
— Charles Bukowski
0136 f357
Reposted fromrol rol viasomebodytolove somebodytolove
1134 ddc6
Reposted fromxalchemic xalchemic viapozakontrola pozakontrola
Może jestem staroświecki, ale zawsze uważałem, że najbardziej męski jest szacunek do kobiety.
— Rafał Wicijowski

January 13 2018

Reposted frombluuu bluuu viapandorcia pandorcia
9928 91ee 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viapandorcia pandorcia
Reposted frombluuu bluuu viapandorcia pandorcia
4268 f26f 500
Reposted fromZircon Zircon viapandorcia pandorcia
3597 3e3e 500
Reposted fromverronique verronique viapandorcia pandorcia
0005 068c
Reposted fromnyaako nyaako viapandorcia pandorcia

December 03 2017

November 30 2017

7174 67b9 500
Reposted fromtfu tfu viasomebodytolove somebodytolove
9756 83ee
Reposted fromsosna sosna viasomebodytolove somebodytolove
9896 b35c
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaclerii clerii
Reposted frombluuu bluuu viaclerii clerii
Reposted frombluuu bluuu viaclerii clerii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl