Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

2290 8827 500
Reposted fromverronique verronique viacammycat cammycat
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viacammycat cammycat
1864 c3ad
Reposted frommaardhund maardhund viacammycat cammycat
3145 0cf9
Reposted fromlaters laters viapandorcia pandorcia
0230 dca2
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viapandorcia pandorcia

May 22 2017

1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaclerii clerii
9434 a2e2 500
Reposted fromadejsza adejsza viaclerii clerii
7631 7265 500
Reposted fromkimik kimik viaclerii clerii

May 21 2017

9432 5a61
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
7404 4876
Reposted fromslowostwor slowostwor viapozakontrola pozakontrola
1752 6dc1
Reposted fromlittlefool littlefool viapozakontrola pozakontrola
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viapozakontrola pozakontrola
8214 0c90 500
7622 8f41 500

the-night-picture-collector:

Alain Delon, alone among others, 1962

May 16 2017

5964 7084 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl